ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB

 

 

ALTERNATIVE LEGAL NAME: ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.

 

 

TRADING NAME:

AIFRES (ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND RESERVES)

 

 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimia sijoittajana.
                                                            Varje person har rätt och möjlighet att agera som investerare.
                                  
Every person has the right and the opportunity to act as an investor.

 

 

 

 

 
Helposti saatavilla oleva sijoitustoiminta on modernin yhteiskunnan ja sen talouden tukipilareita.                                 
 
Lättillgänglig investeringsverksamhet är grundpelarna i det moderna samhället och dess ekonomi. 
 
Easily accessible investment activities are 
the mainstays of modern society and its economy.    
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha on vain maksuväline.                                  Pengar är bara ett betalningsmedel.              Money is just a means of payment.                                 

Onnistunut sijoittaminen on yksi tie vaurastumiseen.      

Framgångsrika investeringar är en av vägarna till välstånd. 

Successful investing is one of the paths to prosperity.

 

 

Säästämiseen perustuva sijoitustoiminta ja sen uudet muodot tulevat olemaan sijoittamisen peruskivet ja menestystarinoiden edellytykset. Yhtiömme tarjoaa ne jo nyt. 

             

Sparbaserade investeringar och dess nya former kommer att vara hörnstenarna i investeringar och förutsättningarna för framgångshistorier. Vårt företag erbjuder dem redan. 

 

Savings-based investment and its new forms will be the cornerstones of investing and the prerequisities for success stories. Our company already offers them.                                                                                                                              

 

Sukupolvet vaihtuvat - elämä jatkuu. Jätä jälki. Aloita sijoittaminen siten, ettei elintasosi kärsi. Ei velalla vaan säästämällä. Laita säästörahat töihin!         

 

Generationer förändras - livet går vidare. Börja investera på ett såndat sätt att din levnadsstandard inte lider. Inte med skulder, utan med sparande. Sätt dina sparpengar i arbete! 

 

Generations change - life goes on. Start investing in such a way that your standard of living does not suffer. No with debt, but with savings. Put your savings money to work!                                                                                                                                                

Viimeisimmät sijoitusprojektit: 

Senaste investeringsprojekten:

Latest investment projects:

                                              

ARVOPAPERIKAUPPA      HANDEL MED VÄRDEPAPER SECURITIES TRADING                                                                                                                   

OSAKE- JA KIINTEISTÖOMAISUUS   EGET KAPITAL OCH FASTIGHETSTILLGÅNGAR  EQUITY AND REAL ESTATE ASSESTS                                                                             VALUUTTAKAUPPA   VALUTAHANDEL  CURRENCY TRADING                                                                                         JALOMETALLI JA RAAKA-AINEET    ÄDELMETALL OCH RÅVAROR   PRECIOUS METAL AND RAW MATERIALS                                                                                                                        PÖRSSIOSAKKEIDEN ARVIOINTI   VÄRDERING AV NOTERANDE AKTIER  VALUATION OF LISTED SHARES                                                                                                      SIJOITUSNEUVONTA JA-AKATEMIA INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH AKADEMI    INVESTMENT ADVICE AND ACADEMY                                                                          SIJOITUSPROJEKTI HUOLETON ARKI   INVESTERINGS PROJEKT BEKYMMERSFRITT VARDAGSLIV   INVESTMENT PROJECT CAREFREE EVERYDAY LIFE                                                                                                                                 SIJOITUSPROJEKTIT JA OMAISUUDEN HOITO ULKOMAILLA

INVESTERINGSPROJEKT OCH KAPITALFÖRVALTING UTOMLANDS    INVESTMENT PROJECTS AND ASSET MANAGEMENT ABROAD 

 

Sijoitusprojekti HUOLETON ARKI  /  Investeringsprojekt Bekymmersfritt vardagsliv  /  Investment project Carefree everyday life 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

            AIFRES                                                                                                                                             Sijoittamisen, tiedon ja osaamisen taitaja                                                                   En mästare på att investera, kunskap och kunnande                                                            A master of investing, knowledge and know-how                                 

 

      

 

MAHDOLLISUUKSIA!              MÖJLIGHETER!                  POSSIBILITIES!                                                             

 

Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan. Välkommen till vårt företags kund- eller ägarbas. Welcome to our company´s customer or owner base!                                            

 

Myymme yksityisesti omia arvopapereita [yhtiömme osakkeita, Gemalto Oy, ent. Suomen Pankin Setec Oyj] sopimushintaan.                                                                  Vi säljer privat våra egna värdepapper (aktier i vårt foretag, Gemalto Oy, tidigare Finlands Banks Setec Oyj). Kontraktpris.                                                 We sell privately our own securieties (shares in our company, Gemalto Oy, formely Bank of Finland Setec Oyj). Contract price.

                                                                                   Osta, kun se tuntuu oikealta.                                           Köp när du känner dig rätt.   Buy when you feel right.

                                                                         

                                        Kiitos luottamuksestastasi!

Tack för ditt förtroende!                                                                                             Thank you for your trust!

 

 

 

TOTEUTAMME SIJOITUSTOIVESI.                                                                               VI FÖRVERKLINGAR DIN INVESTERINGSÖNSKE.                                                                                           WE MAKE YOUR INVESTMENT WISH COME TRUE.
 
 
                                                                                                                                      

Tulevat tapahtumat: / Uppkommande händelser: / Upcoming events:

 

 

 

JUHLASEMINAARI  helmikuu-MaaliskuU 2024 / Festseminarium FEBRUARI-MARS 2024 / CELEBRATION SEMINAR FEBRUARY-MARCH 2024

ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB:n

 

2014-2024

 

Toiminnan 10 Vuotta / 10 ÅRS OF VERKSAMHET / 10 YEARS OF OPERATION

 

SEN KUNNIAKSI ISTUTAMME SUOMEEN 10 UUTTA HAVUPUUTA!                  DET TILL ÄRA PLANTERAR VI 10 NYA BARRTRÄD I FINLAND!                 IN HONOR OF THAT, WE ARE PLANTING 10 NEW CONIFEROUS TREES IN FINLAND!

10 Picea abies-taimia on istutettu 12.9.2023. Taimet toimitti Metsätoimisto Tuomiaho Oy.                     10 Picea abies plantor har planterats den 12 September 2023. Plantorna levererades av Metsätoimisto Tuomiaho Oy.                        10  Picea abies seedlings have been planted on September 12, 2023. The seedlings were delivered by Metsätoimisto Tuomiaho Oy.