ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB

 

 
 
 
ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.

 

 
 
 
AIFRES (ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND RESERVES)

 

 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimia sijoittajana.
                                                            Varje person har rätt och möjlighet att agera som investerare.
                                  
Every person has the right and the opportunity to act as an investor.

 

 

 

 

 
Helposti saatavilla oleva sijoitustoiminta on modernin yhteiskunnan ja sen talouden tukipilareita.                                 
 
Lättillgänglig investeringsverksamhet är grundpelarna i det moderna samhället och dess ekonomi. 
 
Easily accessible investment activities are 
the mainstays of modern society and its economy.    
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha on vain maksuväline.                                  Pengar är bara ett betalningsmedel.              Money is just a means of payment.                                 

Onnistunut sijoittaminen on yksi tie vaurastumiseen.      

Framgångsrika investeringar är en av vägarna till välstånd. 

Successful investing is one of the paths to prosperity.

 

 

Säästämiseen perustuva sijoitustoiminta ja sen uudet muodot tulevat olemaan sijoittamisen peruskivet ja menestystarinoiden edellytykset. Yhtiömme tarjoaa ne jo nyt. 

             

Sparbaserade investeringar och dess nya former kommer att vara hörnstenarna i investeringar och förutsättningarna för framgångshistorier. Vårt företag erbjuder dem redan. 

 

Savings-based investment and its new forms will be the cornerstones of investing and the prerequisities for success stories. Our company already offers them.                                                                                                                              

 

Sukupolvet vaihtuvat - elämä jatkuu. Jätä jälki. Aloita sijoittaminen siten, ettei elintasosi kärsi. Ei velalla vaan säästämällä. Laita säästörahat töihin!         

 

Generationer förändras - livet går vidare. Börja investera på ett såndat sätt att din levnadsstandard inte lider. Inte med skulder, utan med sparande. Sätt dina sparpengar i arbete! 

 

Generations change - life goes on. Start investing in such a way that your standard of living does not suffer. No with debt, but with savings. Put your savings money to work!                                                                                                                                                

Viimeisimmät sijoitusprojektit: 

Senaste investeringsprojekten:

Latest investment projects:

                                              

ARVOPAPERIKAUPPA      HANDEL MED VÄRDEPAPER SECURITIES TRADING                                                                                                                   

OSAKE- JA KIINTEISTÖOMAISUUS   EGET KAPITAL OCH FASTIGHETSTILLGÅNGAR  EQUITY AND REAL ESTATE ASSESTS                                                                             VALUUTTAKAUPPA   VALUTAHANDEL  CURRENCY TRADING                                                                                         JALOMETALLI JA RAAKA-AINEET    ÄDELMETALL OCH RÅVAROR   PRECIOUS METAL AND RAW MATERIALS                                                                                                                        PÖRSSIOSAKKEIDEN ARVIOINTI   VÄRDERING AV NOTERANDE AKTIER  VALUATION OF LISTED SHARES                                                                                                      SIJOITUSNEUVONTA JA-AKATEMIA INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH AKADEMI    INVESTMENT ADVICE AND ACADEMY                                                                          SIJOITUSPROJEKTI HUOLETON ARKI   INVESTERINGS PROJEKT BEKYMMERSFRITT VARDAGSLIV   INVESTMENT PROJECT CAREFREE EVERYDAY LIFE                                                                                                                                 SIJOITUSPROJEKTIT JA OMAISUUDEN HOITO ULKOMAILLA

INVESTERINGSPROJEKT OCH KAPITALFÖRVALTING UTOMLANDS    INVESTMENT PROJECTS AND ASSET MANAGEMENT ABROAD 

 

Sijoitusprojekti HUOLETON ARKI  /  Investeringsprojekt Bekymmersfritt vardagsliv  /  Investment project Carefree everyday life 

 

Ilmoittautumismaksu  300,00 €  / Anmälningsavgift 300,00 €  /  Registration fee  300,00 €

 

Sijoituskori A  /  Investeringskorg A  / Investment basket  A

Sijoituskori B /  Invetsringskorg  B / Investment basket B

Sijoituskori C / Investeringskorg C / Investment basket C

Sijoituskori D / Investeringskorg D / Investment basket D

Sijoituskori E / Ivesteringskorg  E / Investment basket E

Sijoituskori F / Investeringskorg F /  Investement basket F

Sijoituskori G / Investeringskorg G / Investment basket G

Sijoituskori H / Investeringskorg H / Investment  basket H

Sijoituskori I / Investeringskorg I / Investment basket I       

 

 

 

       

 

Omaisuuden täyshoito ulkomailla / Fastighet helpension utomlands / Property full board abroad

 

Hoitomaksu sopimuksen mukaan / Vårdavgift engligt överenskommelse / Treatment fee according to agreement

 

[Omaisuuden täyshoito  (konsultointimaksu 15€/kk alkaen + 10%  mahdollista tuloa) / Fastighet helpension (konsultavgift från 15 euro  per månad + 10% av möjlig inkomst) / Property full board (consulting fee from 15 euros per month + 10% of possible income)]

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  MAHDOLLISUUKSIA!              MÖJLIGHETER!                  POSSIBILITIES!                                                             

 

 

Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan. Välkommen till vårt företags kund- eller ägarbas. Welcome to our company´s customer or owner base!

 

                                    

 Sinulla on mahdollisuus tulla pitkäaikaiseksi

sijoittajaksi jo viidestä sentistä (0.05€) alkaen.               Du har möjlighet att bli en långsiktig investerare redan från fem cent (0.05€).                                                   You have the opportunity to become a long-term investor already from five cents (0.05€).          

 

 

                                                                                 Tervetuloa myös osakeyhtiömme omistajaksi.                Du är också välkommen att bli ägare till vårt aktiebolag.                                                                                      You are also welcome to become the owner of our limited liability company.                                            

 

Myymme yksityisesti omia arvopapereita [yhtiömme osakkeita, Gemalto Oy, ent. Suomen Pankin Setec Oyj] päivänhintaan [1€/kpl alkaen].                                                                  Vi säljer privat våra egna värdepapper (aktier i vårt foretag, Gemalto Oy, tidigare Finlands Banks Setec Oyj) dagspris (från 1€/st).                                                 We sell privately our own securieties (shares in our company, Gemalto Oy, formely Bank of Finland Setec Oyj) daily rate (from 1€/pc).

                                                                               Osta, kun se tuntuu oikealta.                                           Köp när du känner dig rätt.                                          Buy when you feel right.

                                                                         

                                        Kiitos luottamuksestastasi!

Tack för ditt förtroende!                                               Thank you for your trust!

 

 

 

TOTEUTAMME SIJOITUSTOIVESI.                                                                               VI FÖRVERKLINGAR DIN INVESTERINGSÖNSKE.                                                                                           WE MAKE YOUR INVESTMENT WISH COME TRUE.
 
 
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        i