ANISZEWSKIN SIJOITUSVARANTO OY AB

 

 
 
 
ANISZEWSKI INVESTMENT RESERVE LTD.

 

 
 
 
AIFRES (ANISZEWSKI INVESTMENT FINLAND RESERVES)

 

 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus toimia sijoittajana.
                                                            Varje person har rätt och möjlighet att agera som investerare.
                                  
Every person has the right and the opportunity to act as an investor.

 

 

 

 

 
Helposti saatavilla oleva sijoitustoiminta on modernin yhteiskunnan ja sen talouden tukipilareita.                                 
 
Lättillgänglig investeringsverksamhet är grundpelarna i det moderna samhället och dess ekonomi. 
 
Easily accessible investment activities are 
the mainstays of modern society and its economy.    
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha on vain maksuväline.                                  Pengar är bara ett betalningsmedel.              Money is just a means of payment.                                 

Onnistunut sijoittaminen on yksi tie vaurastumiseen.      

Framgångsrika investeringar är en av vägarna till välstånd. 

Successful investing is one of the paths to prosperity.

 

 

Säästämiseen perustuva sijoitustoiminta ja sen uudet muodot tulevat olemaan sijoittamisen peruskivet ja menestystarinoiden edellytykset. Yhtiömme tarjoaa ne jo nyt. 

             

Sparbaserade investeringar och dess nya former kommer att vara hörnstenarna i investeringar och förutsättningarna för framgångshistorier. Vårt företag erbjuder dem redan. 

 

Savings-based investment and its new forms will be the cornerstones of investing and the prerequisities for success stories. Our company already offers them.                                                                                                                              

 

Sukupolvet vaihtuvat - elämä jatkuu. Jätä jälki. Aloita sijoittaminen siten, ettei elintasosi kärsi. Ei velalla vaan säästämällä. Laita säästörahat töihin!         

 

Generationer förändras - livet går vidare. Börja investera på ett såndat sätt att din levnadsstandard inte lider. Inte med skulder, utan med sparande. Sätt dina sparpengar i arbete! 

 

Generations change - life goes on. Start investing in such a way that your standard of living does not suffer. No with debt, but with savings. Put your savings money to work!                                                                                                                                                

Viimeisimmät sijoitusprojektit: 

Senaste investeringsprojekten:

Latest investment projects:

                                              

ARVOPAPERIKAUPPA      HANDEL MED VÄRDEPAPER SECURITIES TRADING                                                            OSAKE- JA KIINTEISTÖOMAISUUS         EGET KAPITAL OCH FASTIGHETSTILLGÅNGAR           EQUITY AND REAL ESTATE ASSESTS                                                        VALUUTTAKAUPPA   VALUTAHANDEL  CURRENCY TRADING  JALOMETALLI JA RAAKA-AINEET    ÄDELMETALL OCH RÅVAROR   PRECIOUS METAL AND RAW MATERIALS              PÖRSSIOSAKKEIDEN ARVIOINTI   VÄRDERING AV NOTERANDE AKTIER  VALUATION OF LISTED SHARES          SIJOITUSNEUVONTA  JA -AKATEMIA      INVESTERINGSRÅDGIVNING OCH AKADEMI    INVESTMENT ADVICE AND ACADEMY                                       SIJOITUSPROJEKTI HUOLETON ARKI   INVESTERINGS PROJECT BEKYMMERSFRITT VARDAGSLIV   INVESTMENT PROJECT CAREFREE EVERYDAY LIFE                             SIJOITUSPROJEKTIT JA OMAISUUDEN HOITO ULKOMAILLA

INVESTERINGSPROJECT OCH KAPITALFÖRVALTING UTOMLANDS    INVESTMENT PROJECTS AND ASSET MANAGEMENT ABROAD                                

 

 

 

 

 

 

 

MAHDOLLISUUKSIA!              MÖJLIGHETER! 
  POSSIBILITIES!                                                                                               

 

 

Tervetuloa yhtiömme asiakas- tai omistajakuntaan. Välkommen till vårt företags kund- eller ägarbas. Welcome to our company´s customer or owner base!

 

                                    

 Sinulla on mahdollisuus tulla pitkäaikaiseksi

sijoittajaksi jo viidestä sentistä (0.05€) alkaen.           Du har möjlighet att bli en långsiktig investerare redan från fem cent (0.05€).                                       You have the opportunity to become a long-term investor already from five cents (0.05€).          

 

 

                                                                                 Tervetuloa myös osakeyhtiömme omistajaksi.          Du är också välkommen att bli ägare till vårt aktiebolag.                                                                         You are also welcome to become the owner of our limited liability company.                                            

 

Myymme omia arvopapereita [yhtiömme osakkeita, Gemalto Oy, ent. Suomen Pankin Setec Oyj] päivänhintaan [1€/kpl alkaen].                                     Vi säljer våra egna värdepapper (aktier i vårt foretag, Gemalto Oy, tidigare Finlands Banks Setec Oyj) dagspris (från 1€/st).                                                 We sell our own securieties (shares in our company, Gemalto Oy, formely Bank of Finland Setec Oyj) daily rate (from 1€/pc).

                                                                               Osta, kun se tuntuu oikealta.                                           Köp när du känner dig rätt.                                      Buy when you feel right.

                                                                         

                                        Kiitos luottamuksestastasi!

Tack för ditt förtroende!                                               Thank you för your trust!

 

 

 

 

 

 

 

MUKAVAA LOPPUKESÄÄ 2022 JA UUTTA KOULUVUOTTA!                                                                           HA EN FIN SENSOMMAR 2022 OCH ETT NYTT LÄSÅR!                                                                                HAVE A NICE LATE SUMMER 2022 AND A NEW SCHOOL YEAR!